• +977 9857016822
  • info@daonnefeeds.com

Services-details

LAYERS FEEDS

Blog-Image

सुनगाभा ब्रिडर रासन

1)प्रजाती अनुसारको दाना

2) प्रजाती मापदण्ड अनुरुप समिश्रण

3) स्वस्थ पेरेण्टसहरू

4) अधिकतम गुणस्तरीय अण्डा उत्पादन

5)भाले पोथीको छुट्टै दाना

6) राम्रो हएचबइलइटई/फर्टइलइटई

7) सक्रिय भाले

8) गुणस्तरीय चल्ला