• +977 9857016822
  • info@daonnefeeds.com

Services

what we offer

our services

FISH FEEDS

गुणस्तरीय माछाको हरेक किसिमका दाना हरु उपलब्ध छ ...

PIG FEEDS

गुणस्तरीय सुगुर तथा बङ्गुर को दाना उपलब्ध छ। ....